Danh sách kết quả thi lớp tại TTNK khóa 2023-2024 (ôn luyện 9 lên 10)

STT Họ và tên Toán Văn Anh Tổng
1 Nguyễn Bảo Trân 9 8,5 9,75 27,25
2 Trần Ngọc Thiên Thanh 9 8 9,75 26,75
3 Nguyễn Thuỳ Thảo Nguyên 9 8 9,5 26,5
4 Lê Khánh Linh 8,25 8,25 10 26,5
5 Trần Hoàng Nhiên 7,75 7,75 10 25,5
6 Trần Phú An 8 8 9,25 25,25
7 Phùng Khánh Ngân 8 7,5 8 23,5
8 Nhược Lan 6,75 8,25 7,5 22,5
9 Kiều Trọng Nhân 8,25 7,5 6,25 22,00
10 Nguyễn Lê Đăng Quang 7,75 6,75 7,25 21,75
11 Vưu Quốc Quang 5,5 6,5 8 20
12 Trần Ngọc Trí Nguyễn 6 5,5 8 19,5

Chúc mừng các bạn đạt Toán điểm 9

STT Họ và tên Toán
1 Nguyễn Bảo Trân 9
2 Trần Ngọc Thiên Thanh 9
3 Nguyễn Thuỳ Thảo Nguyên 9

Chúc mừng các bạn đạt Môn Văn từ 8 điểm

STT Họ và tên Văn
1 Nguyễn Bảo Trân 8,5
2 Trần Ngọc Thiên Thanh 8
3 Nguyễn Thuỳ Thảo Nguyên 8
4 Lê Khánh Linh 8,25
5 Trần Phú An 8
6 Nhược Lan 8,25

Chúc mừng các bạn đạt điểm Môn Anh Văn từ 8 điểm trở lên

STT Họ và tên Anh
1 Nguyễn Bảo Trân 9,75
2 Trần Ngọc Thiên Thanh 9,75
3 Nguyễn Thuỳ Thảo Nguyên 9,5
4 Lê Khánh Linh 10
5 Trần Hoàng Nhiên 10
6 Trần Phú An 9,25
6 Phùng Khánh Ngân 8